avhemligat.se Böcker & Artiklar  Spionlexikon  Dokumentärer  Noteringar  Kontakt 
noteringar
mediaspegel
2013-04-25:
I en artikel undertecknad Mikael Holmström avslöjar Svenska dagbladet idag att ett ryskt signalspaningsplan i
lördags den 20 april flög in mellan Öland och Gotland. Flygplanet, med stor sannolikhet en Iljusjin Il-20, höll sig
på internationellt luftrum och kränkte alltså aldrig Sverige. Att med flyg bedriva signalspaning från eget och internationellt luftrum är inget förbjudet eller särskilt anmärkningsvärt. Ryssland, Sverige och de flesta andra Östersjöländerna bedriver sådan spaning så gott som regelbundet. Att signalspaningsplanet flög in mellan Öland
och Gotland kan dock anses något provocerande.

Vad var det då det ryska planet spanade efter? I regel är det militär kommunikation i etern som är det intressanta men det finns även mycket att inhämta om till exempel radarsystem. På grund av sitt geografiska läge är flera
viktiga svenska övervakningssystem placerade på Gotland och till viss del på Öland, men i detta fall finns det skäl
att tro att det var något helt annat som lockade det ryska planet till platsen. Under lördagen inleddes i Sverige en större internationell stabsövning i form av Combined Joint Staff Exercise. Bland de 1400 övningsdeltagarna finns (utöver från Sverige) representanter från USA, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Det finns skäl att tro att övningen resulterar i en omfattande kommunikation mellan övningsorterna Enköping, Uppsala och Karlskrona.
Därav är det ingen omöjlig tanke att planet befann sig i området enbart på grund av denna övning.

Frågan är då om det ryska planet var ensamt om att bevaka övningen? För att övervaka övningen skulle ett
tänkbart komplement, beroende på kommunikationernas medium, kunna vara ett signalspaningsfartyg i Stockholmsområdet utanför Sveriges territorialvatten. Några rapporter om signalspaningsfartyg har dock inte förekommit i media på lång tid. Avsaknaden av sådana rapporter innebär dock inte att det inte bedrivs någon
sådan spaning. / Simon

2013-04-15:
Den svenska säkerhetspolisen offentliggjorde under måndagen sin årsrapport för verksamhetsåret 2012. I
rapporten presenterar Säpo delar av den verksamhet som myndigheten under förra året bedrev inom områdena kontraspionage, kontraterrorism, säkerhetsskydd, personskydd samt författningsskydd. Gällande kontraspionage lyfter rapporten fram två länder som under förra året i Sverige gjort sig skyldiga till olovlig underrättelseverksamhet: Syrien respektive Iran. Att just dessa två länder pekas ut är inte särskilt förvånande, det finns inga direkta relationer till länderna som kan ta skada. Syrien och Iran är dock inte ensamma om att bedriva olika former av olovlig underrättelseverksamhet i Sverige. Enlig Säpo bedriver ett 15-tal länder sådan verksamhet i Sverige, men med
all rätt undviker Säpo att peka ut vissa av dessa. / Simon


2013-04-14:
Igår skrev jag om vilka enskilda agenter som under det andra världskriget producerade flest underrättelse-
rapporter till den tyska militära underrättelsetjänstens, Abwehrs, kontor i Bremen. Dansken Wulf Schmidt med agentnummer A-3725 visade sig vara den person som gjort störst avtryck i Bremenkontorets underrättelsearkiv,
i alla fall i form av antalet rapporter. Enskilda agenter var emellertid inte de enda underrättelsekällorna. Bremerkontoret mottog även en stor mängd rapporter från så kallade Meldeköpfe, en form av rapporterings-
centraler, som underrättelsetjänsten upprättat i intressanta länder och områden. Sådana centraler fanns bland
annat i Grekland, Turkiet och Egypten, men framförallt i ett stort antal sydamerikanska länder. Från till exempel Meldekopf Leopold (Turkiet) mottog Bremenkontoret 794 rapporter mellan juli 1940 och februari 1942. Som en kuriositet kan nämnas att Nikolaus Ritter, Wulf Schmidts handledare vid Abwerhrstelle Hamburg, var djupt
involverad i upprättandet av Meldekopf Leopold. I samband med detta gjorde en av Ritters närmaste män,
Karl-Heinz Krämer, flera resor till Ankara. Krämer skulle senare stationeras på den tyska legationen i Stockholm, men detta är en annan historia. Andra Meldeköpfe som Bremerkontoret mottog rapporter från var Grekland
(360 rapporter), Argentina (340 rapporter), Brasilien (319 rapporter), Chile (186 rapporter), Ecuador (22 rapporter), Uruguay (17 rapporter) samt Egypten (ett okänt antal rapporter).

Som kort nämndes var även den tyska fartygstrafiken en stor källa för underrättelserapporter. Fartygskaptenerna förhördes konsekvent efter att ha återvänt till sina hemmahamnar om vad de observerat på världshaven eller i
andra länders farleder och hamnar. Rapporter lämnades i regel muntligt eller skriftligt först efter hemkomsten,
men ibland användes fartygsradion under resorna. Framförallt rapporterades om olika fartyg och deras laster
som observerats i hamnar, men bland uppgifterna från till exempel Sverige hittas även fotografier och skisser
över hamnar och försvarsanläggningar vid kusten. Av yttersta vikt vad även de väderrapporter som ett antal fartyg dagligen lämnade via radio.

Hur omfattande vad då denna rapportering från fartygstrafiken? Som exempel kan vi se på rapporter från Sverige under april månad 1940, alltså under den månad då tyskarna genomförde invasionen mot grannländerna Danmark och Norge. I Bremenkontorets underrättelsearkivet finns denna månad 52 rapporter från tio tyska fartyg som gjort resor till svenska hamnar. I denna siffra ingår inte de fartyg som rest genom svenska vatten, till exempel från eller
till hamnar i Norge och Finland. Av de tio fartygen hade fyra Göteborg som destination medan fyra besökte Malmö, Oskarshamn, Oxelösund respektive Stockholm. För två av fartygen är det osäkert vilka hamnar de besökte. Ett av fartygen sticker dock ut när det gäller antalet rapporter. Fartyget Barcelona kom mellan den 11 och den 26 april att skicka 29 rapporter via radio. Utan att ha kontrollerat saken närmare kan man misstänka att Barcelona var ett av
de fartyg som regelbundet skickade väderrapporter. / Simon


2013-04-13:
Vem var egentligen den tyska militära underrättelsetjänstens mest produktiva agent? Frågan är inte helt enkel att besvara - något lättöverskådligt och komplett källmaterial existerar inte. De tyska agenterna var knutna till Abwehrs lokala kontor i form av Abwehrstellen eller Abwehrnebenstellen. Även om lokalkontoren skulle rapportera om sina
agenter till huvudkontoret i Berlin kom detta i många fall att undvikas. Enskilda handledare ville skydda sina källor eller rättare sagt undvika att någon annan övertog dem. I de fall uppgifter om enskilda agenter dokumenterats
vid de lokala kontoren är det inte i alla fall som arkiven finns kvar. Oerhörda mängder material brändes då de allierade styrkorna närmade sig, annat material ligger idag bortglömt och oindexerat i mindre arkiv i Östeuropa
eller Ryssland. Ett arkiv som dock kom att klara sig relativt bra var det från Abwehrnebenstelle Bremen. Underrättelsearkivet hamnade under amerikansk kontroll och finns idag både hos NARA i Washington och hos
tyska Bundesarchiv. Kontoret i Bremen arbetade främst mot nordvästra Europa med Nederländerna, Frankrike
och Storbritannien som viktiga måltavlor. Bland de prioriterade måltavlorna fanns även USA, men i underrättelsearkivet hittas även underrättelserapporter från till exempel Sydamerika, Australien, Afrika, Ryssland
och Fjärran östern. Närmare ursprungsländer är bland annat Spanien, Portugal, Rumänien och inte minst de skandinaviska länderna. I arkivmaterialet från Bremen finns upp mot 10000 rapporter från 323 identifierade agenter.
Många av dessa agenter var rekryterade av Abwehr i Bremen men en icke obetydlig del tillhörde andra Abwehrkontor och deras rapporter passerade alltså enbart genom Bremenkontoret. Av dessa 323 agenter kom sjutton att producera mer än 100 rapporter och av dessa i sin tur åtta att producera mer än 200 rapporter.

Den person som producerat flest av Bremenkontorets bevarade rapporter är agent A-3725, alltså Wulf Schmidt
som var brittisk dubbelagent under täcknamnet TATE. Hela 1103 rapporter från Schmidt finns att läsa i arkivet,
men då täcker detta enbart perioden från oktober 1940 till september 1944. Schmidt var verksam ända till
krigsslutet i maj 1945 varför åtta månaders rapportering saknas. Även den näst mest produktiva agenten var
brittisk dubbelagent. Totalt finns 758 rapporter från agent A-3504, Arthur Owens. Emellertid var Owens enbart verksam fram till april 1941. Britterna kom därefter att fängsla honom och hans radiosändningar tystnade. Efterföljarna i sjunkande ordning är: agent R-3932 med 365 rapporter från Portugal, agent A-2115 med 358
rapporter från USA och Storbritannien, agent DK-2557 med 356 rapporter från området kring Svarta havet,
agent A-2018 med 230 rapporter från USA, agent A-3180 med 215 rapporter från Portugal samt agent A-2016
med 208 rapporter från Nederländerna.

En stor mängd rapporter innebär dock inte alltid att agenten i fråga rapportera något kvalitativt av värde. Oerhört viktiga rapporter kom inte sällan från kvalificerade personer utskickade på specifika uppdrag för att finna svar på enskilda frågor. Uppdraget resulterade möjligen i någon enstaka rapport men dess innehåll kunde ibland göra avtryck i den tyska krigsmaktens strategi. Majoriteten av agenter skickade endast ett fåtal rapporter, i regel färre
än tio under sin "spionkarriär". De flesta var affärsmän eller sjömän vilka i sitt yrke reste till andra länder.

Då Bremen är en hamnstad inriktade sig underrättelseinhämtningen till stor del på marina underrättelser. Flera fartygskaptener eller besättningsmän fanns bland agenterna och dessa gav rapporter om vad de observerat
på sina resor. I regel rapporterades muntligt eller skriftligt efter det att fartyget återvänt till hemmahamnen, men
i några fall fanns rapporterades via radio. Under krigsåren gick fartygstrafiken inte sällan i Skandinaviska vatten
och Narvik och Oxelösund var vanliga destinationer. Uppgifter om fartygsrörelser i svenska vatten är därför inte ovanligt. / Simon


2013-04-03:
På tisdagen, strax före lunch, skickade Växjö stift ut ett pressmeddelande som verkar mycket lovande. Rubriken
är: "Östtyskt spionage i Växjö stift utreds vid vetenskaplig konferens". Bakgrunden är i korthet att stiftet under
väldigt lång tid, i drygt 30 år, stöttade kristna i Östtyskland. Från mitten av 1970-talet hade stiftet även en vänförsamling i östtyska Greifswald. Kontakten mellan Växjö stift och kristna i Östtyskland kom emellertid att utnyttjas av den östtyska säkerhetstjänsten, Stasi. Flera Stasiagenter kom till Sverige via Växjö stift och deras uppdrag gick inte sällan ut på att övervaka östtyskar i exil, alltså flyktingspionage. I november 2013 kommer
stiftet att annordna en konferens där ämnet kommer att behandlas.
Att stiftet tagit detta initiativ är mycket positivt och det är min förhoppning att andra organisationer, företag och partier, vilka haft förbindelser med Östtyskland, ska följa deras exempel. Förhoppningsvis kan detta leda till en
ökad kunskap och förståelse för vad som faktiskt hände under denna tidsperiod. Än så länge finns det
personer som var med och som kan berätta, det vore synd om deras kunskaper gick förlorade. / Simon

2013-03-30:
Signalunderrättelsetjänst, SigInt, är en relativt effektiv metod för att få fram direkta upplysningar om en motparts förehavande och rutiner. I regel kan man lita på de upplysningar som framförs i de avlyssnade kommunikationerna och metoden innebär ingen risk för diplomatiskt problematiska situationer vilket inte är ovanligt till exempel i samband med att HumInt-agenter avslöjas. I Sverige är FRA en välkänd förkorning men internationellt är det
NSA som är den stora spelaren. National Security Agency, NSA, är omgärdat av ett stort hemlighetsmakeri
vilket gett upphov till en mystifiering som inte minst avspeglat sig i filmvärlden. Sanningen är dock att NSA är en myndighet vars verksamhet av del flesta människor skulle betecknas som direkt tråkig. Till största delen rör det
sig om insamling av data från olika källor vilka tillsammans efter analys kan leda till slutsatser om till exempel hur
en företeelse utvecklas. Avlyssning i realtid av samtal mellan "bad guys" genom satellittelefoner, vilket inte sällan förekommer i filmens värld, utgör troligen en ytterst liten del av myndighetens arbete. En viss grundläggande info
om myndighetens historia, organisation och verksamhet ges genom dokumentären Inside the NSA (2012). / Simon


2013-03-25:
Till skillnad från i grannländerna är man i Danmark relativt öppna med varifrån underrättelsetjänsten bedriver signalspaning, SigInt. Platser vilka i Sverige hade fått beteckningen skyddsobjekt och maskerats i olika kart-
tjänster presenteras helt öppet på websidan för det danska Forsvarets Efterretningstjenste. Inga kartor censureras och underrättelsetjänsten visar stolt upp detaljrika foton på sina anläggningar. Det går att lära sig mycket av
den öppna danska informationen - mycket av det som gäller i Danmark gäller även i till exempel Sverige. Därför rekommenderas ett besök på websidan för Forsvarets Efterretningstjenste. Det bör dock påpekas att Danmark tillhör
NATO och att ovannämnda öppenhet inte gäller de NATO-anläggningar som placerats i landet. / Simon


2013-03-18:
En av Norges mer kända motståndsmän under det andra världskriget, Svein Blindheim, avled i söndags. Vid krigsutbrottet 1940 tjänstgjorde han som sergeant i den norska armén och kom som sådan att delta i striderna vid Fossum bro. Då den norska armén till sist lade ner sina vapen och landet hamnade under tysk ockupation reste Blindheim till Sverige. Därifrån kom han på omvägar till Skottland och Kompani Linge (SOE). Åren 1943-1945 kom
han att tre gånger att skickas till Norge, framför allt för att organisera Milorg och dess sabotagegrupper.
Efter kriget fortsatte Blindheim sin militära karriär inom den militära underrättelsetjänsten. Bland annat arbetade han med sabotageutbildning och deltog i uppsättandet av norska Stay Behind-grupper. Blindheim blev 96 år. / Simon

2013-03-04:
Det norska försvarets säkerhetstjänst, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), utkom igår med kvartalsrapport för sista kvartalet 2012. Inte oväntat rapporteras om en ökning gällande internetbaserat spionage, men att ökningen var så
stor som en fördubbling jämfört med året innan hade kanske inte hade väntats. Enligt NSM-chefen, Kjetil Nilsen,
förlorar norska företag årligen 20 miljarder till följd av internetbaserad kriminalitet. / Simon


2013-03-03:
De senaste dagarna har bland annat svensk media publicerat notiser om den finska Skyddspolisens årsrapport för
2012
. Rapporten uppges rapportera om "fler spioner i Finland". Detta är i och för sig sant, men det som rapporten ordagrant säger är att den "utländska underrättelsepersonalen ökade en aning i Finland under 2012". Vad som
särskilt framhävs i årets rapport är dock att underrättelseverksamheten orsakar "betydande ekonomisk skada".
Skypo utförde under året en utredning om underrättelseinhämtning riktad mot finländska företag 2009-2011. Enligt denna utredning hade 12 procent av företagen upptäckt att de drabbats av olaglig underrättelseinhämtning under perioden. Ytterligare 16 procent hade misstankar om detsamma. Siffrorna är i sig ingen ökning - tidigare
utredningar har visat ungefär samma resultat, men frågan har möjligen inte fått samma uppmärksamhet tidigare
år. Vad som samtidigt inte får glömmas bort är att det med all sannolikhet finns ett större mörkertal. Att situationen skulle vara bättre i Sverige är svårt att tro. / Simon


2013-02-21:
En bok som nyligen publicerades och förtjänar att lyftas fram när det gäller Stasis spionage mot Sverige är Operation
Norrsken : om Stasi och Sverige under kalla kriget
. Bokens författare är Christoph Andersson, till yrket journalist,
som under många år studerat Stasis verksamhet närmare. Boken, som jag inte läst ännu, tar bland annat upp fallen
med Cats Falck och Carl Algernon. Själva boktiteln kommer emellertid från en av Stasis operationer som Andersson
hittat spår av i Stasis arkiv. Operation Norrsken gick ut på att Sverige och särskilt det svenska kungahuset skulle
svartmålas med hjälp av uppgifter om de tidigare förbindelserna till Nazityskland. Planerna avbröts då DDR istället
såg chansen till ljusskygga affärer med regeringen Palme - att kompromettera det svenska kungahuset fick istället
bli ett politiskt medel för svenska journalister långt efter DDR's fall. / Simon


2013-02-19:
Veckans nyhet är att Marianne Ersson, i Birgitta Almgrens bok Inte bara spioner... nämnd som "nummer 6", ned-
tecknat och nu publicerat sin berättelse om förbindelserna till Östtyskland och det påståda Stasispionaget. På
Faun förlag har hon gett ut sin bok som fått titeln Jag var inte Stasispion. Jag har inte läst boken i fråga, men även
om den möjligen är författad såsom ett försvarstal med fokus på för författaren positiva saker, bör den absolut ingå i källmaterialet om man ska granska hennes fall. Alla har rätt att få berätta sin historia, särskilt när det gäller så
allvarliga saker som spionage för Stasi. / Simon


2013-01-27:
I dagens DN debatt framför Inga-Britt Ahlenius en önskan om att regering och riksdag tar initiativ till en granskning
av Stay Behind i Sverige under det kalla kriget. Ahlenius vill att en sådan granskning ska "kartlägga nätverkets omfattning, karaktär, struktur och finansiering." Självklart hade en sådan granskning varit välkommen, men frågan
är vad som idag går att tillföra den forskning som redan bedrivits i ämnet? Det befintliga arkivmaterialet är tunt och
de som kunde ha berättat är sedan många år avlidna. Man kan dock självklart ha en svag förhoppning om att en eventuell kommission får tillgång till sekretessbelagt material vilket tidigare varit okänt även om detta är högst osannolikt.
Hela debattartikeln faller emellertid då kopplingar görs till Palmemordet. Ahlenius hänvisar till två forskare vars motiv
att göra denna koppling är minst sagt tvivelaktiga. Politiska motiv och konspirationsteorier skymtar i bakgrunden.
Deras motiv och seriösitet kan ifrågasättas och det blir minst sagt otäckt när starka kopplingar till extremister och konspirationsteoretiker dyker upp. Bland annat framför den ena av dem verklighetsfrämmande konspirationsteorier
om 11 september-attackerna. Om någon granskning ska göras är det förhoppningsvis inga forskare som detta som
får uppdraget. Palme hade nära kontakt med de Stay Behinds ledning och gav sitt stöd åt dessa. Med andra ord: att Ahlenius gör kopplingar till Palmemordet leder kanske till en större medial genomslagskraft, men debattartikeln blir
i ett nafs oseriös. / Simon

2013-01-24:
Det internetbaserade industrispionaget, inte sällan i form av trojaner, har de senaste åren varit ett hett diskussions-
ämne bland media, politiker och säkerhetsexperter ute i världen. Utvecklingen är oroande och gång på gång har attackerna visat sig ha ursprung i Kina eller i några fall Israel. I Sverige är det samtidigt tämligen tyst. I regel är
det endast branschtidningarna som följer utvecklingen medan man i övrig media endast då och då kan läsa notiser
eller kortare artiklar om saken. På den politiska fronten är det totalt tyst - rätta mig gärna om jag har fel, men ingen svensk riksdagspolitiker har någonsin tagit upp denna fråga. Trots detta är det inget som säger att Sverige skulle
vara mindre utsatt - viss svensk teknologi bör i sammanhanget vara högintressant. Som nedanstående CNBC-
dokumentär konstaterar rörande amerikanska företag kan troligen även svenska företag delas in i två kategorier: de
som drabbats och de som ännu inte vet om att de drabbats. / Simon


2013-01-22:
Det är ingen nyhet men tål att uppmärksammas mer än en gång: intresset för det svenska försvarsmaktens mer hemliga anläggningar och inte minst kommunikation finns inte enbart hos främmande makters underrättelsetjänster.
Ett exempel på detta, vilket även uppmärksammats av den svenska bloggen Observationsplatsen, är en diskussion
på det ryska forumet radioscanner.ru. På forumet diskuterar ryska radioamatörer bland annat de fynd de gjort i etern
och till och från rör detta sig om svenska kommunikationer. Användaren drhell_78 publicerade den 21 oktober 2011
ett uppsnappat meddelande som det svenska ledningsfartyget HMS Carlskrona (M04) samma dag skickat via epostsystemet EMIL. Meddelandet hade skickats okrypterat och kan vid en första anblick tyckas harmlöst. Det
viktiga är emellertid inte alltid meddelandets innehåll - även andra beståndsdelar kan utnyttjas för att dra viktiga slutsatser.
På samma sätt diskuteras aktiva svenska skyddsobjekt såsom stridsledningscentraler, radaranläggningar och
flygbaser av användarna på andra utländska forum. Intresset är stort och ger upphov till allvarliga frågor: om amatörer
med enkla medel kan göra avancerade kartläggningar, vad kan då en resursstark underrättelsetjänst prestera?
/ Simon

HMS Carlskrona varifrån meddelandet skickades.


Meddelandet som ryska amatörer snappade upp.


jul 2012 - dec 2012 >   

feb 2012 - jun 2012 >   

dec 2011 - jan 2012 >   2014-04-07: SvD: Ökat ryskt spionage i Sverige.
2014-04-07: Expressen: Säkerhetspolisen: Ökad rysk närvaro.

2014-03-18: SVT: Vill lyfta frågan om spionage i Värmland.

2014-01-05: DN: NSA förnekar inte spionage på kongressen.

2013-12-25: Expressen: Norge varnas – för svenskt spionage.
2013-12-18: The Hindu: Morsy to stand trial for espionage, terror acts.
2013-12-18: Welt: Deutschland passt nicht in den Spionage-Klub.
2013-12-17: Focus: Zeitung: USA verweigern Anti-Spionage-Abkommen mit Deutschland.
2013-12-16: Sunshine Coast Daily: Spy agencies keep an eye on gamers.
2013-12-15: TV2: Ekspert: Danmarks samarbejde med NSA har sin pris.
2013-12-14: Spiegel: Industriespionage: Amerika fürchtet Chinas Agenten.
2013-12-13: DR: Obama-udvalg vil have radikale forandringer af spiontjeneste.
2013-12-13: The Local: US spies asked Sweden for translation help.
2013-12-12: Arkansas Business: Stuttgart Scientist Accused of Industrial Espionage.
2013-12-12: USA Today: Agriculture spies target seed technology, feds say.
2013-12-12: InfoSecurity: Sweden's Intelligence Agency has Access to NSA's XKeyscore system.
2013-12-12: The Local: US 'totally dictates' Swedish surveillance.
2013-12-11: The Local: Sweden aids NSA-led hacking ops: report.
2013-12-11: VK: FRA deltar i USA:s dataintrångsystem.
2013-12-11: HBL: Svenska FRA deltar i USA:s dataintrångsystem.
2013-12-09: The Local: Cold War treaty confirms Sweden was not neutral.
2013-12-09: Welt: Google & Co wollen Überwachung begrenzen.
2013-12-08: Al-monitor: Turkish journalist charged with espionage.
2013-12-08: Tasnim News Agency: Sweden Engaged in Industrial Espionage against Russia: Report .
2013-12-08: SvD: Bytesaffär med USA räddade liv.
2013-12-07: SvD: FRA-spionage mot ryska civila mål.
2013-12-06: CBS News: Chinese firm deemed espionage threat paid U.S. intelligence adviser.
2013-12-05: Ekstra Bladet: Sverige hjælper USA med spionage mod Rusland.
2013-12-05: The Local: 'No surprise' Sweden spies on Russia: minister.
2013-12-05: SR: FRA:s signalspaning "är känd sedan tidigare".
2013-12-05: The Local: Sweden spied on Russia for NSA: report.
2013-12-03: Netzpolitik.org: Frankreich, geschätzter Partner der NSA-Spionage.
2013-12-02: SvD: Sverige övervakar norsk mobiltrafik.

2013-11-27: SR: EU-kritik mot amerikansk avlyssning.
2013-11-26: CIO: Spionage gegen deutsche Firmen.
2013-11-26: The Times of Israel: Egypt claims it exposed Mossad espionage ring.
2013-11-26: eNCA: NK refuses to release S Korean detained for espionage.
2013-11-25: Avisen: NSA-spionage er nået til Danmark.
2013-11-21: JydskeVestkysten: FE-chef løfter sløret for dansk spionage i udlandet.
2013-11-21: The Sydney Morning Herald: Australia, South Korea avoid further espionage embarrassment.
2013-11-19: Yle: Norge upprörs av USA-spionage.
2013-11-19: Spiegel: Spionage-Prozess: Ex-Nato-Mitarbeiter muss sieben Jahre in Haft.
2013-11-19: SvD: Stasis och kyrkans samröre granskas.
2013-11-19: Ekstra Bladet: PET-chef nægter ulovlig spionage.
2013-11-19: SvD: FRA: Norrmän inte övervakade .
2013-11-19: DR: Medie: PET-chef krævede ulovlig spionage mod Pia K..
2013-11-19: BizTravel: Spionage in Diplomaten-Hotels.

2013-09-08: DN: Nya uppgifter om USA-spionage mot Brasilien.

2013-08-23: The Independent: UK’s secret Mid-East internet surveillance base is revealed in Edward Snowden leaks .
2013-08-23: HBL: Tidning: Storbritannien har spionbas i Mellanöstern.
2013-08-23: SvD: Brittisk spionbas i Mellanöstern.
2013-08-23: V3: German GCHQ says Microsoft Windows 8 unsafe for government use after NSA snooping claims.
2013-08-23: The Guardian: GCHQ: Computer smashers, and Luddites?.
2013-08-23: General-Anzeiger: Auf den Spuren der Stasi.
2013-08-23: The News: India’s U-2 scandal and more.
2013-08-23: Cambridge News: Secrets and Spies: Cambridge, the espionage hotbed.
2013-08-23: Finanznachrichten: Steinbrück stellt Stasi-Akte zum Download bereit.
2013-08-22: Tagesspiegel: Peer Steinbrück veröffentlicht seine Stasi-Akte.
2013-08-22: DW: The Stasi puzzle with 600 million pieces.
2013-08-22: The Guardian: Laser spying: is it really practical?.
2013-08-22: PilotOnline: Retired sailor guilty of attempted espionage.
2013-08-22: The Washington Post: Prominent North Korean defector acquitted of espionage by South Korean court.
2013-08-21: The Guarian: Surveillance secrecy: the legacy of GCHQ's years under cover.
2013-08-21: Irish Times: Guardian reveals how it destroyed NSA, GCHQ files.
2013-08-21: n-tv: Geheimdienst-Skandal: Festplatten des "Guardian" zerstört.
2013-08-21: Neue Bürcher Zeitung: Im Fadenkreuz der Stasi - Die DDR-Spionage in der Schweiz.
2013-08-21: Military Times: Jury convicts former sailor of attempted espionage.
2013-08-21: FBI: Former Navy Sailor Convicted of Attempted Espionage.
2013-08-20: HBL: CIA erkänner inblandning i Iran-kupp.
2013-08-19: The Telegraph: British diplomats tried to suppress details of MI6 role in Iran coup.
2013-08-18: T-online: Stasi führte Steinbrück als "Vorlauf-IM".
2013-08-15: The Times of India: Brazil may go to united Nations over US 'industrial espionage'.
2013-08-15: Montgomery News: Secret World of Spies revealed.
2013-08-12: Pars Herald: Chinese spies accused of industrial espionage.
2013-08-12: DW: Kremlin security agency turns back the clock.
2013-08-11: DW: Germany and EU targets for US espionage, Spiegel reports.
2013-08-11: Vasabladet: EU ett av de viktigaste målen för spionage.
2013-08-10: The Guardian: Ex-MI6 officer joins Guantánamo inmate in hunger strike.
2013-08-07: TechRepublic: Corporate espionage or fearmongering? The facts about hardware-level backdoors.
2013-08-06: Businessweek: Ex-Espionage Suspect Gets Time-Served for Computer Crime (1).
2013-08-06: Ekathimerini: German charged with espionage speaks of Turkish contact .
2013-08-06: SMP: Svenska kyrkan och stasi.
2013-08-05: SMP: Svenska kyrkan genom Stasis ögon – del II.
2013-08-02: Yle: Guardian: USA betalade britter för spionage.
2013-08-02: HD: USA sponsrar brittisk signalspaning.
2013-08-01: The Guardian: Exclusive: NSA pays £100m in secret funding for GCHQ.

2013-07-29: Channel News Asia: Chinese espionage cases in Taiwan on the rise.
2013-07-25: HBL: USA begränsar inte NSA-spionage.
2013-07-25: AhramOnline: Egypt accuses Egyptian, 2 Israelis of espionage.
2013-07-01: The Guardian: UK and US spy chiefs have some explaining to do.

2013-06-20: VG: Tsjekkia rystes av spion-, sex- og korrupsjonsskandale.
2013-06-18: DW: British G20 espionage no big deal?.
2013-06-17: TV2: Edward Snowden: Jeg er ikke kinesisk spion.
2013-06-17: Expressen: Britter spionerade under G20-mötet.
2013-06-17: DI: Spionage på G20-möte.
2013-06-14: JV: Tidligere spion: Snowden vil blive plaget af depression.
2013-06-07: SvD: ”IT-jättar hjälper USA-spioner”.
2013-06-07: Telegraph: Prince Harry given briefing by MI6 secret agents.
2013-06-05: The Telegraph: The CIA, Zero Dark Thirty and me: a female agent on life under cover.
2013-06-05: Wired: CIA Releases Analyst’s Fascinating Tale of Cracking the Kryptos Sculpture.
2013-06-04: VK (Opinion): Det behövs en sanningskommission om Stasi.
2013-06-04: Standard Examiner: Feds drop espionage case against Logan scientist.
2013-06-03: Der Tagesspiegel: Die Stasi als Kritiker der SED.
2013-06-01: Aljazeera: US accuses China of cyber espionage.

2013-05-30: Guardian: CIA whistleblower John Kiriakou shares prison experience in open letter.
2013-05-30: SvD: KGB grep ”spion” i Minsk.
2013-05-29: Avisen.dk: Danskerne står i kø for at blive spion for Forsvarets Efterretningstjeneste.
2013-05-29: JV: Mange danskere søger job som spion.
2013-05-29: Stuttgarter Zeitung: Der Spion im Blümchenkleid.
2013-05-29: Corren (Opinion): Sanningen om Stasi i Sverige måste fram.
2013-05-27: SvD: MI6 hade dödslista inför D-day.
2013-05-25: Daily Mail: Identity of double agent killed by MI6 in WWII revealed: How Ian Fleming helped cover up secret that stayed buried for 70 years.
2013-05-23: ComputerSweden: Chocknota för spioner.
2013-05-23: Guardian: Wartime MI6 had secret plans for 'liquidation or kidnapping' of targets.
2013-05-23: Guardian: MI6 spent $200m bribing Spaniards in second world war.
2013-05-22: Spiegel: BND prognostiziert Vormarsch der Assad-Armee.
2013-05-22: TV2: Danskerne vil være spioner.
2013-05-21: The Australian: Accused US spy Ryan Fogle flies out of Moscow.
2013-05-21: Politiken.dk: Saudi-Arabien slår igen til mod iranske spioner.
2013-05-21: NY Post: Chinese ‘spy’ busts at NYU.
2013-05-20: DR: Uønsket amerikansk paryk-spion forlader Rusland.
2013-05-20: Yle: USA-spion lämnade Ryssland utan peruk.
2013-05-20: Der Tagesspiegel: BND und Feuerwehr streiten um Notfallpläne.
2013-05-19: TV2: Iran henretter spioner.
2013-05-19: Politiken.dk: Iran henretter mænd dømt for spionage.
2013-05-19: HBL: Iran avrättade två dömda för spionage.
2013-05-19: The Independent: Former Russian spy 'would give evidence' to public inquiry into killing of Alexander Litvinenko.
2013-05-18: MSNBC: Ex-Spy dishes on latest US-Russia espionage case.
2013-05-17: Metro: CIA:s spionkatt dog under första uppdraget.
2013-05-16: SR: Säkerhetsexperten Peter Jonsson: "Spionen verkar vara en hyggligt klantig CIA-agent".
2013-05-15: SvD: ”USA-agent” kan ha sökt Bostonspår.
2013-05-15: Aftenposten: 90 år med spionasje mellom øst og vest.
2013-05-15: The Telegraph: A hair-raising moment in the lift for the man from MI6.
2013-05-14: Børsen: Russerne har fanget CIA-spion i Moskva.
2013-05-14: The Washington Post: U.S. diplomat detained in Russian on espionage charges.
2013-05-14: Boston Globe: ‘Secret’ CIA drone program should be moved to Pentagon.
2013-05-14: DN: Ryssland: CIA-agent gripen i Moskva.
2013-05-14: Forbes: U.S. Diplomat Detained In Russia For Recruiting Potential Spies.
2013-05-14: Standard: Meet the CIA ‘Sisterhood’ that tracked Osama Bin Laden.
2013-05-13: IBN Live: Meet India's forgotten spies who've spent decades in Pakistani jails.
2013-05-13: FBI: Soldier Receives 16-Year Sentence for Attempted Espionage.
2013-05-13: Huffington post: South Korea Spy Scandal: Spies Caught In Website Posts Embarrass National Intelligence Service.
2013-05-10: ZeeNews: NSA releases 643-page 'how-to' guide for Internet espionage.
2013-05-10: Washington Examiner: Two apparent NASA espionage cases have striking similarities.
2013-05-10: DN (ledare): Historisk genomlysning hindras.
2013-05-06: Radio Australia: East Timor defends allegations of Australia espionage over gas project.
2013-05-05: The Telegraph: MI6 'handing bundles of cash to Hamid Karzai'.
2013-05-04: NBC10: Espionage in Philadelphia.
2013-05-03: DW: Stasi victims confront secret surveillance on stage.
2013-05-03: Badische Zeitung: DDR-Experte des Max-Planck-Instituts war bei der Stasi.
2013-05-03: 9News: Australia faces espionage allegation.
2013-05-03: National Affairs: Canberra accused of East Timor espionage.
2013-05-02: Bloomberg: Chinese NASA Spy Suspect to Plead to Computer Rule Charge.
2013-05-02: The Australian: Spy claims won't hurt Korea ties: Carr.
2013-05-02: Yahoo News (Reuters): India fumes after farmer jailed for spying dies in Pakistan.
2013-05-02: The Register: Want to know what CIA spooks really think of spy movies and books?.
2013-05-02: IBT: South Korea Faces Accusation of Trade Espionage In Australia.
2013-05-02: Ny Teknik: ”FRA måste få skydda oss mot spionage”.
2013-05-02: Yahoo News (AP): Indians angry at convicted spy's death in Pakistan.

2013-04-30: Märkische Allgemeine: Kreistag Potsdam-Mittelmark: Frühere Stasi-Mitarbeiterin behält Mandat / Marita Klempnow schreibt Brief zu ihrem Rücktritt.
2013-04-30: The Guardian: Ghost money from MI6 and CIA may fuel Afghan corruption, say diplomats.
2013-04-30: Norrbotten-Kuriren: Högintressant mål för spionage och sabotage.
2013-04-29: ABC News: Four Famous Cases of Americans Accused of Espionage.
2013-04-28: The Costa Rica News: Venezuela: US Citizen Accused of Espionage.
2013-04-26: DN: Spionåtalad gift med svensk UD-man.
2013-04-26: DN: USA vill åt spion i Stockholm.
2013-04-25: Yahoo News (Reuters): U.S. announces espionage charge against former government lawyer.
2013-04-25: BBC: Ex-US government worker Marta Rita Velazquez 'Cuban spy'.
2013-04-25: The Wahington Post: Woman indicted in Cuba spy case is in Sweden and out of U.S. reach.
2013-04-25: FBI: Unsealed Indictment Charges Former U.S. Federal Employee with Conspiracy to Commit Espionage for Cuba.
2013-04-25: SvD: Spionplan nära svensk övning.
2013-04-25: DN: Rysk spion mellan Öland och Gotland.
2013-04-24: Ny Teknik: FRA-domaren: Jag måste få veta mer om tekniken.
2013-04-24: Ny Teknik: FRA övervakar med ny teknik.
2013-04-24: ITWire: Cyber espionage on the rise.
2013-04-23: MDR Thüringen: Bauhäusler und "Buchenwald-Architekt" war Stasi-Spion.
2013-04-23: The Telegraph: MI5 and MI6 budget cuts could put public at risk.
2013-04-23: PC Adviser: Chinese industrial espionage now a major cause of data breaches, Verizon report finds.
2013-04-23: BBC: Russian spy Raymond Poeteray jailed by Dutch.
2013-04-23: BBC: State-backed data spies hunt industrial secrets.
2013-04-23: PC Mag: China Dominated Cyber Espionage in 2012.
2013-04-23: Europe online: Niederländischer Ex-Beamter wegen Spionage für Russland verurteilt.
2013-04-22: Huffington Post: The C.I.A.: A National Liability?.
2013-04-21: Haaretz: Report: Egypt uncovered spy cell working for Israel in Sinai.
2013-04-19: The Times of India: Israel's espionage agency Mossad launches online recruitment campaign.
2013-04-19: Wierd: Pentagon’s Spies Want to Upgrade Their Secured Cellphones.
2013-04-18: The China Post: Retired naval officer faces espionage probe.
2013-04-17: Focus Taiwan: Another retired naval officer under espionage probe.
2013-04-17: 3News: Spy agency changes too fast - Shearer.
2013-04-17: NDTV: Commentary: The CIA's Angry Birds.
2013-04-16: Fort Stewart: Former Fort Stewart Soldier Convicted of Attempted Espionage.
2013-04-16: The Guardian: US soldier sentenced to 16 years for selling secrets to 'Russian spy'.
2013-04-16: Die Welt: Stasi-IM fälscht DDR-Sportbiografien für Lexikon.
2013-04-16: KTVA: Military Policeman at JBER Sentenced for Attempted Espionage.
2013-04-15: Daily Mail: Six MORE British passports used in 'Mossad' assassination of Hamas commander in Dubai.
2013-04-15: The Local.de: Putin's spies target German embassy staff.
2013-04-15: Huffington Post: William Colton Millay, US Soldier, Being Sentenced In Espionage Case.
2013-04-15: News Miner: U.S. soldier apologizes in espionage case in Alaska.
2013-04-15: SvD: Aktivt spionage från Syrien och Iran.
2013-04-15: Merkur: Ein Stasi-Opfer berichtet.
2013-04-15: ABC News: Spy agencies monitoring Australians fighting in Syria.
2013-04-15: NewsTalkZB: Threats of cyber espionage and terrorism.
2013-04-15: 14news: Military officer convicted of attempted espionage faces life in prison.
2013-04-13: University World News: MI5 warns universities on cyber spying.
2013-04-12: Computer Weekly: IT manfucturers fight cyber espionage risks in the supply chain.
2013-04-12: Military.com: US Intelligence Chief: Cyberterror Leading Threat.
2013-04-12: CNN: Why North Korean intelligence is so hard to read.
2013-04-12: Weser Kurier: „Unsere Stasi-Akte hat etwa 25 Kilo gewogen“.
2013-04-12: Express.de: Sohn von Ex-Stasi-Chef führt Oligarchen-Firmen in Steueroase.
2013-04-12: The Telegraph: Pakistan: Pervez Musharraf admits secret CIA drone deal with US.
2013-04-12: KTOO: Alaska soldier to be sentenced in espionage case.
2013-04-11: Alaska Dispatch: Former JBER soldier pleads guilty to attempted espionage.
2013-04-11: CBS News: Espionage charge dropped in cancer drug theft case.
2013-04-11: Die Welt: Freiburger Strafrechts-Professor war Stasi-Spitzel.
2013-04-10: The New Zealand Herald: PM promises to clear up any doubt about spy agency role.
2013-04-09: GlobalPost: Dutch want 15 years for alleged spy for Russia.
2013-04-09: The Miami Herald: U.S. secret: CIA collaborated with Pakistan spy agency in drone war.
2013-04-09: RIA: Niederländischem Diplomaten drohen 15 Jahre Haft wegen Spionage für Russland.
2013-04-08: The Australian: Controversy as woman lands top CIA spy role.
2013-04-07: HD: Treholtdokument visas för advokat.
2013-04-07: VG: Treholt-advokat fikk se de hemmelige mappene.
2013-04-07: The Guardian: US drone war deal 'in return for killing Pakistani militant in CIA missile strike'.
2013-04-07: BB: French spies demand removal of a Wikipedia entry, threaten random Wikipedia admin in France when they don't get their way.
2013-04-06: Rysslands röst: Sydkoreansk spion som stal ryska missiler.
2013-04-06: Blick: USA stationiert erstmals Spionage-Drohne in Japan.
2013-04-06: SvD: Benådning efter CIA-bortförande.
2013-04-05: The Times of London: If MI6 had done this killing they’d never tell.
2013-04-04: The New Zealand Herald: Key's role upsets former spy chief.
2013-04-03: Daily Mail: Incredible bravery of Norwegian spy who leapt from tree to tree to hide his tracks as he trekked 200 miles across snowy mountains while being hunted by Nazis.
2013-04-03: The Hindu: Call to open MI6 archives on Lumumba.
2013-04-03: The News: Wounded Afghan spy chief returns from US.
2013-04-03: e110: NATO-Angestellter wegen Spionage angeklagt.
2013-04-03: The Star: Surf, sun and spies: Military secrets case a reminder that Hawaii is a major espionage target.
2013-04-02: Hannoversche Allgemeine: Anklage gegen Ex-Nato-Mitarbeiter wegen Spionage.
2013-04-02: Science Insider: Chinese Researcher in Wisconsin Accused of Economic Espionage.
2013-04-03: Kvällsposten: Den Svenska kyrkan infiltrerades av Stasi.
2013-04-02: Barometern: Stiftskonferens om kyrkan och Stasi.
2013-04-02: Kyrkans tidning: Symposium i Växjö stift om Stasi-infiltrering.
2013-04-02: SR: Stasispioner förmål för konferens.
2013-04-02: SR: Svenska kyrkan infiltrerades av Stasi.
2013-04-02: Smålandsnytt: Kyrkan utreder spioneri.
2013-04-02: Otago Daily Times: 'Major overhaul' for spy agency.
2013-04-02: ABC: Feedlots concerned about industrial espionage from drones.
2013-04-02: Saudi Gazette: Israeli espionage gadgets found in Syria.
2013-04-01: Al Arabiya: Nest of Spies: Syria detects ‘spy rocks’ lodged by Israel.
2013-04-01: The Telegraph: MI6 organised execution of DRC leader Lumumba, peer claims.
2013-04-01: BSR Russia: Did MI6 visit Berezovsky night before he was found hanged?.
2013-04-01: Rysslands röst: CIA avlyssnar Turkiets parlament.
2013-04-01: Bild: Haben BND-Agenten die Lizenz zum Töten?.
2013-04-01: PressTV: MI6 killed late Congolese PM Patrice Lumumba: UK peer.

2013-03-31: Israel Defense: “Israeli Unit Planted Espionage Devices in Syria”.
2013-03-31: Haaretz: Report: Israel's Syria spy cameras tracked Russian navy.
2013-03-31: PressTV: ‘US Army veteran fighting Syrian government worked for CIA’.
2013-03-31: Daily Star: MI5 Spy: Abu Qatada tried to kill me.
2013-03-31: Gadling: Teufelsberg: A Photo Tour Inside Berlin's Secret Abandoned Spy Station.
2013-03-31: The Australian: Israel's fake rocks spy on Russian fleet.
2013-03-30: Personal Liberty Digest: FBI Admits: We Spy On Cellphones Without Warrant.
2013-03-30: PressTV: Horror in Israel: 30,000 Mossad spies exposed.
2013-03-30: The Guardian: My aunts, the unlikely spies.
2013-03-29: Wired: Government Fights for Use of Spy Tool That Spoofs Cell Towers.
2013-03-29: Daily Mail: Ex-CIA agents sue Kansas police who raided their suburban home for drugs... after they bought special equipment to grow vegetables indoors.
2013-03-29: CNN: Woman heads CIA spy unit for first time.
2013-03-29: T-online: Pakistani wegen militärischer Spionage verhaftet.
2013-03-29: Washington Post: Swiss-born man to rest in Arlington cemetery for spy work in WWII.
2013-03-29: Straits Times: Career spy named new head of Britain's domestic espionage agency.
2013-03-29: The News: CIA aids huge arms smuggling to Syria.
2013-03-28: Radio Bremen: 28-jähriger Pakistaner in Bremen verhaftet.
2013-03-28: ABC News: Ex-CIA Chief Aided WWII Hero's Arlington Burial.
2013-03-28: The Guardian: MI5 deputy named as director general.
2013-03-28: Guardian: CIA names woman to head clandestine operations amid torture controversy.
2013-03-28: The Register: MI5 undercover spies: People are falsely claiming to be us.
2013-03-28: The Telegraph: MI5 name birdwatcher as new head of spy agency.
2013-03-28: Dawn: Pakistani man arrested for military espionage in Germany.
2013-03-28: The Times of Israel: Iran summons Saudi envoy over espionage charges.
2013-03-27: Guardian: UK spies point to more diverse terror threats.
2013-03-27: The Atlantic Wire: The CIA Has an Undercover Female Boss.
2013-03-27: PressTV: Woman that ran CIA's torture ops picked as its clandestine service chief.
2013-03-27: AlJazeera: Former CIA director apologises for affair.
2013-03-27: Saudi Gazette: Espionage ring had links with Iran, claims Al-Turki.
2013-03-27: Saudi Gazette: Espionage network, a fabrication?.
2013-03-27: PresseBox: Kammergericht verurteilt syrischen Mann wegen Spionage in der BRD.
2013-03-26: SvD: Must-chef hördes om Saudiaffären.
2013-03-26: SR: Förre Mustchefen KU-förhörs om Saudiaffären.
2013-03-26: AlJazeera: Saudi says detained 'spy ring' linked to Iran.
2013-03-25: HD: Journalister kartlades i Norge.
2013-03-25: RT: Germany to field 130 agents against cyber spies, faces staff shortage.
2013-03-25: SvD: Fånge X arbetade för Hizbollah.
2013-03-25: Daily Mail: Britain's top spy steps down after just six years as head of MI5.
2013-03-25: The Australian: Mossad spy Ben Zygier reportedly spilled secrets to Hezbollah leading to his imprisonment.
2013-03-25: WinFuture: Spionage: Geheime NATO-Einsatzpläne im Kompott.
2013-03-25: Telecompaper: German intelligence starts counter-cyberattack arm.
2013-03-24: The Monthly: The History of MI6. Keith Jeffery.
2013-03-24: Der Standard: Deutscher Geheimdienst gründet Abteilung zur Abwehr von Hackern.
2013-03-24: The Jerusalem Post: Iran: Not linked to spies arrested in Saudi Arabia.
2013-03-24: The Daily Traveler: Spies Are Fascinating: A Photo Tour Through the German Stasi Museum.
2013-03-24: PressTV: Iran rejects Saudi Arabia’s espionage allegations.
2013-03-24: Forbes: Did Anonymous Hack Israel's Mossad Spy Agency?.
2013-03-24: The Sun: Ex MI6 chief’s son wins Military Cross.
2013-03-24: BDNews24: Top China college in cyber espionage.
2013-03-24: Augsburger Allgemeine: Hacker-Angriffe: BND rüstet auf.
2013-03-23: Rysslands Röst: Massmedier: CIA informerar syriska rebeller.
2013-03-23: The Australian: MI6 tests soil smuggled from Syria for nerve gas.
2013-03-22: Stimme.de: Land gibt Geld für Gedenkstätte in ehemaliger Gestapo-Zentrale.
2013-03-21: IDG: Amazon hjälper CIA övervaka allt.
2013-03-21: The Majalla: Doctor, Professor and Banker in Saudi Espionage Cell.
2013-03-21: Der Spiegel: TeamSpy: Ungarische Forscher entdecken Spionage-Netz.
2013-03-21: DN: Spiondömda Stig Bergling sköt vårdare.
2013-03-21: Star Advertiser: Accused spy's attorney says there was no espionage.
2013-03-20: PressTV: Saudi Arabia arrests 18 people on charges of espionage.
2013-03-20: The National: CIA should not control drone strikes, says former Pentagon legal chief.
2013-03-20: Märkische Allgemeine: Die Stasi observierte in Brandenburg sowjetische Atomwaffen.
2013-03-20: Newstrack India: US intelligence worker charged with revealing national secrets in Chinese 'honey-trap' spy scheme.
2013-03-20: The Australian: Australian Secret Intelligence Service exempt from Work Health and Safety Act.
2013-03-20: Reuters: Saudi Shi'ites fear spy arrests will exacerbate local tensions.
2013-03-20: The Washington Post: Woman at center of spy allegations against defense contractor is enigma, not in custody.
2013-03-20: One News: Key signals shake-up for Government spy agency.
2013-03-19: Jackson Sun: Man accused of espionage worked in cybersecurity.
2013-03-19: The Washington Post: Defense contractor accused of espionage had worked in deterrence at US Pacific Command.
2013-03-19: AlJazeera: Saudi Arabia arrests 18 suspected spies .
2013-03-19: Pravda: MI5 looking for experts on Russia online.
2013-03-19: CNet: Spies on the cloud? Amazon said working with CIA.
2013-03-19: China Digital Times: Suspected Chinese Espionage Leads to Two Arrests in U.S..
2013-03-19: Worldcrunch: New Cold War? China-USA economic espionage war esculates.
2013-03-19: OUPblog: The case for a European intelligence service with full British participation.
2013-03-19: Fox News: A spy at NASA? FBI investigating Chinese man arrested fleeing country.
2013-03-19: Dvids: 181st Intelligence Group change of command.
2013-03-19: The Guardian: Spanish spy chief denies sending German princess on secret missions.
2013-03-19: Spokesman: In brief: Contractor charged with espionage.
2013-03-19: Hawaii News Now: Pacific Command contractor charged in espionage case.
2013-03-19: FT: Chinese espionage hurting US-Taiwan ties.
2013-03-19: PressTV: 2 more Israeli drone spies in the skies over Lebanon.
2013-03-18: The Voice of Russia: Litvinenko worked for MI6: more details.
2013-03-18: ZeeNews: Britain's MI6 paid 90,000 pounds to ex-Russian spy.
2013-03-18: TechWorld: Telenor executives targeted by major industrial espionage attack.
2013-03-18: BBC: Iraq: The spies who fooled the world.
2013-03-18: GlobalPost: spy chief nominee-hearing.
2013-03-18: MDR: Die Stasi-Vergangenheit von Abgeordneten.
2013-03-17: NRK: Svein Blindheim er død.
2013-03-17: Views and News from Norway: Telenor reports industrial espionage.
2013-03-16: Hurriyet Daily News: Turkish intelligence warns citizens about bugging risks from satellite phone operators.
2013-03-16: PressTV: California court rules against FBI espionage tool.
2013-03-15: P3 Nyheter: Bildt ska ha läckt hemlig information till CIA.
2013-03-14: Corren: Cyberspionage – växande hot mot svenska företag.
2013-03-14: Politiken.dk: 70 Produktiv forfatter var beskyldt for spionage.
2013-03-13: The Times of India: Over 8,000 posts vacant in Intelligence Bureau.
2013-03-13: PC World: Intelligence officials see cyberattacks as a top US threat.
2013-03-13: RIA: Spionage-Prozess in Stuttgart: Bekannten der mutmaßlichen Russland-Spione fiel nichts Suspektes auf.
2013-03-12: The Verge: US intelligence director claims remote possibility of 'major cyber attack' within two years.
2013-03-12: PressTV: Saudi Arabian base, spies aided CIA drone hits in Yemen.
2013-03-12: MDR: Mehr Interesse an Stasi-Akten.
2013-03-12: Zeit: Stau bei den Stasi-Akten.
2013-03-11: Guardian: Gordievsky: Russia has as many spies in Britain now as the USSR ever did.
2013-03-11: Barents Observer: Cyber spies targeting Norway.
2013-03-11: Die Welt: Wiener Philharmoniker beschäftigten Gestapo-Mann.
2013-03-11: SCMP: Tragic tale reveals cold-war spies' theft of children's identities.
2013-03-11: Deutschlandfunk: Der Stasi-Spion im Kanzleramt.
2013-03-11: PressTV: Australia, Mossad base for espionage.
2013-03-10: NPR: The CIA Brennan Inherits: More Military, Less Espionage.
2013-03-10: BBC: Australia WWII agent Nancy Wake's ashes scattered.
2013-03-10: Der Spiegel: Sechziger Jahre: Frühere SS-Mitglieder bildeten eigenen Nachrichtendienst.
2013-03-10: SvD: Virtuellt spionage skrämmer USA.
2013-03-10: Expressen: Spionchef tog sitt liv - allt hemligstämplades.
2013-03-09: PressTV: UK journalists worked as spies for MI6: Investigation.
2013-03-09: Berlingske: Et umage par.
2013-03-08: Space.com: Congressman Suspects NASA Let in Chinese Spies.
2013-03-08: Die Welt: Syrien entdeckt israelische Spionagekamera an Küste.
2013-03-07: The Local.de: Stasi murder theory haunts footballer's death.
2013-03-07: SvD: Maratontal sköt upp CIA-chefsbeslut.
2013-03-07: The Guardian: British Writers and MI5 Surveillance 1930-1960 by James Smith – review.
2013-03-07: DN: Syrien ser komplott bakom "israeliska spionstenar".
2013-03-07: Märkische Oderzeitung: Tag der offenen Tür in der Stasi-Behörde .
2013-03-06: The Telegraph: I'm not an MI6 spy says Archbishop of Canterbury.
2013-03-06: Dayton Business Journal: Springfield Air base losing 50 intelligence jobs.
2013-03-05: SR: Brennan kan bli ny CIA-chef.
2013-03-05: The Times: Traitor George Blake ‘betrayed British journalists who helped MI6’.
2013-03-05: The Washington Times: Senate intelligence panel OKs Brennan nomination for CIA director.
2013-03-05: Al Jazeera: Venezuela expels US diplomat for 'espionage'.
2013-03-05: The Times: MI6’s links with media during the Cold War are exposed by BBC.
2013-03-05: examiner: U.S. diplomats expelled from Venezuela for espionage (Video).
2013-03-04: DefenseNews: Time To Confront China’s Cyber Espionage.
2013-03-04: GP: Christoph Andersson | Operation Norrsken.
2013-03-04: The Foreigner: Norway security officials warn of dramatic cyber espionage increase.
2013-03-04: Deccan Herald: MHA peon arrested for espionage.
2013-03-04: The New Indian Express: MHA official grilled in Rajasthan espionage case.
2013-03-03: BBC: The 'secret agents' of the UK press.
2013-03-03: philly.com: Stephane Hessel | Spy, author, activist, 95.
2013-03-03: The Guardian: We are making intelligence accountable.
2013-03-03: BBC: The 'secret agents' of the UK press.
2013-03-02: Barre Montpelier Times Argus: Cuba, US trade barbs over paroled intelligence agent.
2013-03-02: The Telegraph: Spies tempted to cut corners, says MI5 boss.
2013-03-01: Military & Aerospace Electronics: Intrigue surrounds American's death in Singapore.
2013-03-01: Bloomberg: Corporate Espionage Seen as Increasing Threat to Finnish Economy.
2013-03-01: Hbl: Allt fler spioner i Finland.
2013-03-01: SvD: Fler spioner i Finland.

2013-02-28: Haaretz: Sparing the Mossad at the expense of Military Intelligence.
2013-02-27: SvD: London vill mörka om Litvinenko.
2013-02-27: mynewsdesk: Nytt geopolitiskt spionvirus upptäckt.
2013-02-26: HD: IB-spion till Häljarp.
2013-02-25: BizTech2: Exposing One Of China's Cyber Espionage Groups: Report.
2013-02-24: Voice of Russia: Will Litvinenko-MI6 links be revealed?.
2013-02-23: KUNA: Three Iranians nabbed in Spain for espionage.
2013-02-22: SvD: Stasis lögner inte grund för min film.
2013-02-21: KB: Stasi & Sverige – som en actionfilm.
2013-02-21: Die Welt: Der Gestapo-Mann gab Sophie Scholl eine Chance.
2013-02-21: Junge Welt: Terrorgruppe der NATO.
2013-02-20: Ny Teknik: Huawei-risker på båda sidor av Atlanten.
2013-02-20: Allehanda: De var inte Stasispioner.
2013-02-20: The Wall Street Journal: Many Past Espionage Cases Had Links to China.
2013-02-20: Sydsvenskan: Skenmanövrer.
2013-02-20: Svenska magasinet: Fyra privatdetektiver gripna misstänkta för spioneri.
2013-02-20: SvD: Skurkstat med sikte på Sverige.
2013-02-19: Världen idag: Gripna utlänningar anklagas för spioneri.
2013-02-19: SR: "Aleksander Radler var en väldigt viktig person för Stasi".
2013-02-19: DN: ”Kinas armé bakom IT-attacker i USA”.
2013-02-19: OneNews: Australian may have leaked Mossad secrets - report.
2013-02-18: SvD: ”Fånge X” kan ha skvallrat.
2013-02-18: Reuters: German spy chief says targets Russian, Chinese industrial espionage.
2013-02-17: TV2: Guillou ba palestinere pågripe svensk agent.
2013-02-17: Bloomberg: Netanyahu Defends Israeli Espionage Services Amid Spy Scandal.
2013-02-15: Yle: Fången X väcker många frågor.
2013-02-14: Middle East Confidential: Israel: more revelations on espionage affairs.
2013-02-13: The Epoch Times: Spionage für Chinas Regime in Schweden.
2013-02-13: NPR: Sen. Feinstein Says Intelligence Committee Reviews Drone Attacks.
2013-02-13: The Guardian: Italy's ex-intelligence chief given 10-year sentence for role in CIA kidnapping.
2013-02-13: AP: NKorea nuke test may offer intelligence windfall.
2013-02-12: The Pioneer: US fears massive cyber espionage from China.
2013-02-12: SR: Italienska säkerhetschefer döms för bortförande.
2013-02-12: Zeit: Gysi, der streitbare Grenzgänger.
2013-02-12: Computer Sweden Säpochefen varnar för usb-stickor.
2013-02-12: IDW: Die Stasi und die Schweiz - Buchvorstellung am 14. Februar im Stasimuseum Berlin.
2013-02-11: NewsFactor: Intelligence Report: China Targets U.S. with Cyber-Espionage.
2013-02-11: Handelsblatt: Gysi droht Anklage wegen Falschaussage.
2013-02-10: The Washington Post: U.S. said to be target of massive cyber-espionage campaign.
2013-02-10: Europe online magazine: Germany's Left party leader Gysi denies Stasi informant claim.
2013-02-08: Channel 4: New evidence of UK complicity in Libya torture.
2013-02-08: SvD: Officer döms till 20 år för spioneri.
2013-02-08: Eskilstunakuriren: Skydda flyktingar bättre mot förtryckares skickebud (ledare).
2013-02-08: Expressen: Obamas val till CIA-chef pressad.
2013-02-08: SvD: Slovakisk ”spion” i Iran släppt.
2013-02-08: SvD: Ex-överste döms för armborstkupp.
2013-02-07: Rysslands röst: Chef för Gaddafis underrättelsetjänst efterlyst i Haag.
2013-02-07: Yle: CIA-kandidat möttes av burop i senaten.
2013-02-06: The China Post: Army officer transferred as espionage probe spreads.
2013-02-06: DN: Skarpare spionerilag föreslås.
2013-02-06: DN: CIA har drönarbas i Saudi.
2013-02-05: Focus Taiwan: Army officer gets transferred as espionage probe spreads.
2013-02-04: Focus Taiwan: Naval officer questioned in espionage probe.
2013-02-03: Mail Online: Canada spy says 'I'm sorry' after blaming his espionage on wife's cheating ways.

2013-01-30: WWLP: 3 men accused of industrial espionage in Denver.
2013-01-28: Thüringer Allgemeine: Mehr junge Thüringer wollen Stasi-Akten ihrer Eltern einsehen.
2013-01-27: NBC: Japan launches spy satellites amid concerns about N. Korea.
2013-01-27: BNA: Japan to Launch Intelligence-Gathering Satellite.
2013-01-27: The Bismark Tribune: Pastor tried under the Espionage Act.
2013-01-27: N-tv: Spionage-Satelliten ins All geschossen - Japan beobachtet Nordkorea.
2013-01-27: DN Debatt: ”Hemlig motståndsrörelse kopplas till Palmemordet”.
2013-01-25: FBI: A Byte Out of History - The Alger Hiss Story.
2013-01-24: Anders B. Werp: Den usynlige invasjonen [blogg].
2013-01-22: SvD: Iran fängslade spionmisstänkt slovak.
2013-01-22: RIA: Iran Detains Slovak for Suspected Espionage.
2013-01-21: Die Welt: In Venlo lockten SS-Emissäre den MI6 in die Falle.
2013-01-20: VoA: Thai Espionage Prisoner To Be Released Feb. 1.
2013-01-18: Rysslands röst: Iransk teve har avslöjat amerikanska spioner.
2013-01-17: Rysslands röst: Tjeckiska spioner släppta i Grekland.
2013-01-17: Computer World: Sådan fungerede stort spionage-netværk i seks år.
2013-01-17: Computer World: Java-hul og snedige mails udnyttes af spionage-netværk.
2013-01-16: NZweek: Lebanon army officer accused of espionage with Israel.
2013-01-16: Norrbottens Kuriren: Agenthärva med kopplingar till länet.
2013-01-16: Times Union: Operation Red October Offers More Proof Cyber Espionage is Alive and Well – Global Digital Forensics Helps Clients Protect Digital Assets, Intellectual Property and Other Electronic Secrets.
2013-01-15: SvD: Äkta makar misstänks för spioneri.
2013-01-15: SR: Porjusbo värvades som hemlig agent.
2013-01-15: Rysslands röst: Sovjetiska spioner döms i Tyskland .
2013-01-15: The Times of Israel: Israel among targets of ‘monster’ espionage virus.
2013-01-15: TheHN: ‘Red October’ Espionage Rivals Complexity of Flame.
2013-01-14: The Local: Sweden ramps up industrial espionage fight.
SR: Industrispionage mot svenska intressen ökar.
2013-01-14: SvD: Spionage mot svenska företag ökar .
2013-01-13: Aftenposten: Spionene bak det store bedraget.
2013-01-12: Berliner Morgenpost: Stasi-Forscher bekommen Rückendeckung durch Richter.
2013-01-11: Ny Teknik: Varning: Din smarta telefon kan röja hemligheter.
2013-01-10: Hela Gotland: Extidningsman om spioner.
2013-01-10: Macleans: Sentencing hearing for navy officer guilty of espionage delayed.
2013-01-10: NRK: Mesterspionen fra Tveita.
2013-01-10: Stuff.co.nz: Oil manager accused of espionage gets bail.
2013-01-07: Yemen Times: Iran's ambassador denies accusations of espionage.
2013-01-06: TV2: KGB-spionens ukjente liv i Norge.
2013-01-04: Der Tagesspiegel: Mehr Anträge auf Akteneinsicht.
2013-01-04: National Post: Espionage, Canadian-style: Canada’s biggest spy case since the Cold War not the stuff of thriller novels.
2013-01-04: YNet: Alleged Israeli indicted on charges of espionage in Yemen.
2013-01-03: YNet: Israeli charged with espionage in Yemen.
2013-01-01: Zeit: Interesse an Stasi-Akten steigt.